skiddoü

Regulamin Promocji „Uśmiech na start”

I. DEFINICJE

  1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
   1. Organizator – skiddoü Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-105) przy ul. Kopanina 328/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771831, posiadająca NIP 7792503096.
   2. Promocja – akcja rabatowa przeznaczona dla osób, którzy dokonają zakupu na stronie sklepu internetowego Organizatora w domenie: v2.skiddou.com, lub na innych kanałach sprzedaży Organizatora, tj. na allegro.pl i erli.pl, artykułów promocyjnych w trakcie Promocji, wskazanych w Załączniku do Regulaminu.
   3. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący podstawę Promocji i określający warunki oraz zasady udziału Uczestnika w Promocji.
   4. Załącznik – załącznik Regulaminu określający artykuły objęte Promocją.
   5. Uczestnik – osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów promocyjnych na zasadach opisanych w Regulaminie.
   6. Artykuły promocyjne – artykuły objęte Promocją określone w Załączniku.
   7. Obniżka cenowa – pomniejszenie ceny brutto Artykułu promocyjnego.

  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://skiddou.de/regulaminy
  2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika jego treści w całości.

  III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Promocja obowiązuje od dnia 12.05.2021r. do 31.05.2021r.
  2. Organizator może zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu trwania Promocji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku powinien opublikować stosową informację na stronie pod adresem: http://skiddou.de/regulaminy.
  4. W Promocji może wziąć udział każda osoba, spełniająca definicję Uczestnika, która w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, dokona zakupu co najmniej jednego artykułu objętego Promocją, wskazanego w Załączniku.
  5. Promocja polega na uzyskaniu obniżki cenowej na artykuły biorące udział w Promocji, wskazane w Załączniku. Artykuły promocyjne są dostępne w sprzedaży do zakończenia Promocji lub wyczerpania ich zapasów, w zależności co nastąpi pierwsze.
  6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

  IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
  2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona w szczególności określać: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych Uczestników obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu dostępnego tutaj (stosowane odpowiednio), a także odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.05.2021r.
  5.   ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU PROMOCJI„Uśmiech na start”Lista artykułów objęta promocją wraz z ceną promocyjną
  SKUNazwa ProduktuCena BruttoPromocyjna Cena Brutto
  2090091Ammi + nomadic dream – poduszka do karmienia159109
  2090092Ammi + wild climber – poduszka do karmienia159109
  2090081Ammi nomadic dream – poduszka do karmienia10979
  2090082Ammi wild climber – poduszka do karmienia10979
  2090131Beddi puff catcher – pościel/poszewki9969
  2090132Beddi wild climber – pościel/poszewki9969
  2040041Krubb evening shadow –  łóżeczko drewniane949799
  2040042Krubb puff catcher – łóżeczko drewniane949799
  2090111Lindi – kocyk8969
  2060041Møb evening shadow – Stoliki + Krzesełka899799
  2060042Møb puff catcher – Stoliki + Krzesełka899799
  2090151Oskrzynia evening shadow – do łóżeczka Krubb149119
  2090152Oskrzynia puff catcher – do łóżeczka Krubb149119
  2020081Oslo onyx – wózek 2w128992699
  2020082Oslo vanilla delight – wózek 2w128992699
  2090121Skumi evening shadow – okrycie kąpielowe8969
  2090122Skumi keep pink – okrycie kąpielowe8969
  2090125Skümi puff catcher – okrycie kąpielowe8969
  2090124Skumi skiddou – okrycie kąpielowe8969
  2090123Skumi sky high – okrycie kąpielowe8969
  2090101Teppi evening shadow – kocyk8969
  2090103Teppi keep pink – kocyk8969
  2090102Teppi nomadic dream – kocyk8969
  2090105Teppi skiddou – kocyk8969
  2090104Teppi sky high – kocyk8969

  Promocja trwa od dnia 12.05.2021r. do dnia 31.05.2021r. lub do wyczerpania zapasu artykułów promocyjnych, w zależności co nastąpi pierwsze.